Archives: Courses

Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

ราคา : 600 บาท (รวม VAT) รหัสหลักสูตรCPD : รอสภาอนุมัติCPA : รอสภาอนุมัติ การนับชั่วโมงCPD : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมงCPA : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง บทที่ รายละเอียด เวลา 1,2 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย / สรุปสาระสาคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment Payment 0.26 ชม. 3 e-Tax Invoice & e-Receipt 4.07 ชม. 4 e–Withholding Tax 0.07 ชม. 5 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1.03 ชม. 6 e-Filing …

Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย Read More »

เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่

ราคา : 600 บาท (รวม VAT) รหัสหลักสูตรCPD : รอสภาอนุมัติCPA : รอสภาอนุมัติ การนับชั่วโมงCPD : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมงCPA : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง บทที่ รายละเอียด เวลา 1,2 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี / หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 3.10 ชม. 2 การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบ ปัญหาความผิดปกติและจุดที่ต้องตรวจสอบ 1.12 ชม. 3 การจัดทำแนวการสอบบัญชี 0.37 ชม. 4 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 2.41 ชม.

error: ป้องกันการ COPY