เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

สมัครสมาชิกอบรม

Visitor Statistics

011735
Views Today : 1
Views Last 30 days : 637
Views This Year : 4276
Who's Online : 0

หลักสูตรของเราบรรยายและเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี

อบรมบัญชีผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อสงสัยได้ผ่านกลุ่มส่วนตัว Facebook

เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี​

เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม

***ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต***

ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี และต้องแจ้งยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพภายในวันทำการสุดท้ายของปี ดังต่อไปนี้

  • ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
  • ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี

***ผู้ทำบัญชี***

ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และแจ้งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน

หลักสูตร (เรียนออนไลน์)

MAC Thailand

บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด