หลักสูตรของเราบรรยายและเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี

อบรมบัญผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อสงสัยได้ผ่านกลุ่มส่วนตัว Facebook

เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี

เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางกร 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

หลักสูตร (เรียนออนไลน์)

MAC Thailand

บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

error: ป้องกันการ COPY