เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี

เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร (เรียนออนไลน์)

MAC Thailand

บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด