Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

Current Status
Not Enrolled
Price
600
Get Started
This course is currently closed

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)

รหัสหลักสูตร
CPD : รอสภาอนุมัติ
CPA : รอสภาอนุมัติ

การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง
CPA : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

บทที่รายละเอียดเวลา
1,2ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย / สรุปสาระสาคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment Payment0.26 ชม.
3e-Tax Invoice & e-Receipt4.07 ชม.
4e–Withholding Tax0.07 ชม.
5ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย1.03 ชม.
6e-Filing การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล0.06 ชม.
7คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี0.14 ชม.

3 thoughts on “Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย”

error: ป้องกันการ COPY