Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

Current Status
Not Enrolled
Price
600

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)

รหัสหลักสูตร
CPD : รอสภาอนุมัติ
CPA : รอสภาอนุมัติ

การนับชั่วโมง
CPD : อื่นๆ รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง
CPA : อื่นๆ รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

บทที่รายละเอียดเวลา
1,2ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย / สรุปสาระสาคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment Paymentx.xx ชม.
3e-Tax Invoice & e-Receiptx.xx ชม.
4e–Withholding Taxx.xx ชม.
5ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายx.xx ชม.
6e-Filing การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลx.xx ชม.
7คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีx.xx ชม.

2 thoughts on “Update ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย”