วิทยากร

นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
เลขทะเบียน 5133

ประวัติการศึกษา

 • พฤษภาคม 2540 – พฤษภาคม 2543
  นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย 69.03 %

 • กุมภาพันธ์ 2534 – พฤศจิกายน 2536
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม (วท.ม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คะแนนเฉลี่ย 3.53

 • พฤษภาคม 2534 – มิถุนายน 2536
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม), การบัญชีเพื่อการวางแผน และควบคุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย 3.39

 • กรกฎาคม 2524 – กันยายน 2529
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คะแนนเฉลี่ย 2.39

 • พฤษภาคม 2525 – เมษายน 2528
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), สาขาบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตบพิตรพิมุข

คะแนนเฉลี่ย 3.14

 • พฤษภาคม 2522 – พฤษภาคม 2525
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), สาขาบัญชีโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ

คะแนนเฉลี่ย 3.32