Month: February 2020

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชี และการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

อบรมรอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง และหลักสูตรการรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจโรงแรม นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม

หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-001-01
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-002-01
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง