ประวัติ

ประวัติความเป็นมา MAC Thailand
(บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด)

ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย ภาษีอากร ตลอดจนเก็บชั่วโมงทางบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านวิชาชีพ เผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นผลต่อ การสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ ดังกล่าว ในการที่จะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้สอบ บัญชีภาษีอากร โดยการจัดทำหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ด้านธุรกิจ การเงิน ฯลฯ

การบริหารงานของ MAC Thailand จึงมีความเป็นเอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 MAC Thailand ได้เริ่ม ก่อตั้งขึ้นและบริหารโดย คุณจอมศรัณย์กร จันทรุทัยณัช นับเป็นความภาคภูมิใจที่ผลักดัน ให้เกิดความสำเร็จในความก้าวหน้าทางด้านบัญชี ให้คำปรึกษา เก็บชั่วโมงบัญชีเพื่อพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

บริการของ MAC Thailand MAC THAILAND

เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลากหลาย” โดยได้รับอนุมัติจากสภา วิชาชีพบัญชีเรียบร้อยแล้ว รหัสหน่วยงาน 06-280

1. บริการฝึกอบรม(CPD CPA ) สัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ

โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากกว่า 10 จังหวัดต่อปี ด้วยการผลิต หลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันประกอบด้วย

  • ด้านบัญชี
  • การเงิน
  • กฎหมายภาษีอากร
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
  • วิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถรองรับกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนาในระดับต่างๆได้ ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น ระดับปฎิบัติการ ระดับบริหาร หรือระดับวิชาการและเทคนิคขั้นสูง

2. บริการอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-learning)

โดยมีบริการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องประจ าปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-learning ) โดยหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติจากสภาวิชาชีพการบัญชี

3. จัดสัมมนาภายในให้กับหน่วยงาน ( In-House-Training)

ให้บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับหน่วยงาน โดยการจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หรือหน่วยงานก าหนดหลักสูตรและก าหนดวิทยากรเองได้ โดยจะมีหลักสูตร 1 วัน 2 วัน หรืออบรมต่อเนื่องระยะยาว โดยหน่วยงานจะได้รับประโยชน์ดังนี้

  • ทาง MAC THAILAND จะขออนุมัติชั่วโมง ให้นักบัญชีของหน่วยงาน ทั้งผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้าอบรมหรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม In-House-Training หน่วยงานจะ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้หักเป็นค่าใช้จ่าย ทางภาษีอากรได้ 200%
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก