ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

MAC Thailand
(บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด)

ดำเนินงานโดยคุณจอมศรัณย์กร  จันทรุทัยณัช (เจ้าของลิขสิทธิ์)

ขอสงวนสิทธิทั้งปวง รวมทั้งสิทธิในการแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ตลอดจนนำไปใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

ข้อมูลข่าวสารตามที่ปรากฎใน website นี้ เป็นการนำเสนอโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมหรือต่อลูกค้า ของ MAC Thailand (บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด) โดยมิได้คิดค่าตอบแทน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ไปใช้

บทความและความเห็นทางวิชาชีพใด ๆ

เป็นบทความและความเห็นทางวิชาชีพของผู้เขียนดังกล่าว MAC Thailand (บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด) ไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในผลจากการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้