หลักการบัญชีที่สำคัญสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Current Status
Not Enrolled
Price
600

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)

รหัสหลักสูตร
CPD : 6507-06-280-006-02-E
CPA : 6507-06-280-006-02-E

การนับชั่วโมง
CPD : อื่นๆ 5:30 ชั่วโมง
CPA : อื่นๆ 5:30 ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ชนกานต์ ธารเรวดี

บทที่รายละเอียดเวลา
1
2
Update มาตราฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (บทที่6)
1.16 ชม.
3
4
ลูกหนี้ (บทที่7)
สินค้าคงเหลือ (บทที่8)
1.25 ชม.
5
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่10 บทที่11 และบทที่12)0.43 ชม.
6
7
ต้นทุนการกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
1.26 ชม.
8คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีบัญชี0.40 ชม.

Course Content

Expand All