อบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชีประจำปี 2563กับ MAC THAILAND by jomsarankorn *****วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 1 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-003-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง *****วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 2 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-004-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง จัดอบรม ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี

Leave a Comment