อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD จังหวัดระยอง

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD จังหวัดระยอง
TA อนุมัติโดย กรมสรรพากร
Update กฎหมายภาษีจากวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบทางบัญชีที่สำคัญ
วันจันทร์-อังคาร ที่ 13-14 ธันวาคม 2564 รหัส 3-0036-0003
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3.00 ชั่วโมง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.00 ชั่วโมง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย 3.00 ชั่วโมง
มาตรฐานการปฎิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี 3.30 ชั่วโมง

CPA CPD อนุมัติโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 รหัส 6412-06-280-001-09
หลักสูตร Update กฎหมายภาษีจากวิกฤตเศรษฐกิจ
นับชั่วโมงอื่น ๆ 7.30 ชั่วโมง
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 รหัส 6412-06-280-003-20
หลักสูตร กฎหมายภาษีและผลกระทบทางบัญชีที่สำคัญ
นับชั่วโมงบัญชี 4.00 ชั่วโมง นับชั่วโมงอื่น ๆ 3.30 ชั่วโมง
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รหัส 6412-06-280-002-20
หลักสูตร ประเด็นบัญชี NPAEs ที่มีบทบาทสำคัญกับนักบัญชียุค 5G
นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

Leave a Comment