อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี 19-20 มกราคม 2562 ม.ราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต วิทยากรโดย.ดร.ตติยาภรณ์ ประสาทกุล และ อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง