หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม

หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-001-01
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง