Tip : หลังเรียน

ผู้ประกอบการ (Coporate) ที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & Receipt) จะต้องบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Profile) โดยสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิให้แก่บุคลากร

error: ป้องกันการ COPY