Tip : หลังเรียน

การแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติให้
จัดทำ ส่งมอบ และรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรรับอิเล็กทรอนิกส์
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

และเมื่อผู้ประกอบการประสงค์จะยกเลิกสามารถยื่นคำขอตามแบบ บ.อ.09 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ โดยจะหมดสิทธิในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบนี้ เมื่อพ้นวันสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำขอยกเลิก

error: ป้องกันการ COPY