Tip : หลังเรียน

ประโยชน์ของ e-Tax Invoice & e-Receipt
1. ลดปัญหาการจัดการข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
3. เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กร
5. ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ
6. มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางกฏหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

error: ป้องกันการ COPY