Tip : หลังเรียน

การจัดทำแนวการสอบบัญชี

ในการจัดทำแนวการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีควรคำนึงถึงการตรวจสอบที่จะใช้ให้เหมาะสมแก่กรณี เช่นถ้าผู้สอบบัญชีต้องการทดสอบความมีตัวตนของลูกหนี้การค้า วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมแก่กรณี ได้แก่ การขอคำยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หรือถ้าผู้สอบบัญชีต้องการทดสอบว่ายอดขายบันทึกบัญชีไว้ในงวดบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมแก่กรณี ได้แก่ การตรวจตัดยอดขาย เป็นต้น