ขายบ้านเก่า + ซื้อบ้านใหม่

Bymacthailand

ขายบ้านเก่า + ซื้อบ้านใหม่

ขอคืนภาษีได้

เป็นอีกเรื่องที่ง่ายๆ ไม่ไกลตัวเลยซักนิด สำหรับใครที่กำลังขยับขยายที่อยู่อาศัย และกำลังทำการ ‘ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่’ นั้น สามารถขอคืนภาษีเงินได้กันได้นะครับ

กรณีที่ 1  มีชื่อในทะเบียนบ้าน หลังเก่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีที่ 2  มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังเก่า น้อยกว่า 1 ปี แต่รวมกับชื่อในทะเบียนบ้านหลังใหม่ แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ขายบ้านหลังเก่า)

  • ถ้าเป็นสินสมรส ต้องมีชื่อสามีหรือภรรยาในทะเบียนบ้าน
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน จะถูกคิดจากบ้านที่ราคาต่ำกว่า
    อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 125

แนวทางการขอคืนภาษี

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอคืนภาษีเงินได้

• ใบเสร็จรับเงินที่ขายบ้านเก่าจากกรมที่ดิน
• สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านเก่าและบ้านใหม่
• สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ (ใช้ในกรณีมีชื่อในบ้านหลังเก่าน้อยกว่า 1 ปี)

ยื่นขอคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูมิลำเนา

About the author

macthailand administrator